1:35

ICM 1/35 T-34/76 mod.1943 build by Marek Mika

T-34 build from Marek Mika

Intro:

T-34 development started because BT-7 and T-26 turned out to have insufficient armor (front 20mm and sides - 15mm) and ordnance.
It used sloped armor surfaces, and German answer on this was Sd.Kfz.171 „Panther“.
By the way, you can find this kit on official ICM website.
Don't forget to like our Facebook page, so that you can get fresh articles on time

Вступление:

Разработка Т-34 началась после того, как оказалось, что у БТ-7 и Т-26 недостаточная бронировка (перед 20мм и бортовая - 15мм) и вооружение.
Он использовал наклонную броню, немецким ответом на это стал Sd.Kfz.171 „Panther“.
Кстати, вы можете найти этот набор на официальном сайте ICM.
Не забудьте поставить лайк нашей странице Facebook, чтобы вовремя получать свежие статьи.

Pár slov na úvod:

Vývoj tanku T-34 započal poté, co se tanky BT-7 a T-26 (tou dobou hlavní páteř sovětské armády) začaly jevit jako již nedostačující svou výzbrojí a pancéřováním (čelně pouze cca.20mm, z boku cca.15mm ).
Využíval výhod zkoseného pancíře, německou odpovědí na něj byl typ Sd.Kfz.171 „Panther“.


Version with 76mm cannon was produced until 1943, later it was replaced with 85mm type, while hull remained the same throughout production. Because of this T-34 was easy prey for modern German tanks on the battlefield.

Вариант с 76мм пушкой выпускался до 1943 года, далее вышла версия с 85мм вооружением, корпус танка не изменялся за всё время производства. Благодаря этому Т-34 иногда становилась лёгкой добычей для современной техники Рейха.

Typ se 76mm kanonem byl vyráběn do roku 1943, následně již vznikaly verze s 85mm kanonem, vana tanku však zůstala po celou dobu vývoje stejná. Díky tomu byla časem T-34 snadnou kořistí pro jakýkoliv modernější typ Osy.


Assembly:

Assembly was quite enjoyable, but there were few things to note:
1. Whole kit is slightly bigger, it looks like 1/34 scale.

Сборка:

Сборка была довольно приятной, но есть несколько вещей, который стоит отметить:
1. Весь набор чуть больше, это скорее масштаб 1/34.

Stavba:

Stavba samotná byla příjemná, ačkoliv pár výhrad bych k ní měl:
1. Celá stavebnice je trochu větší, spíše v měřítku 1/34.


2. Many parts are not thin up to scale. For example: fenders, engine flaps, gun cover, exhausts, belts for fuel drums - all were thinned with sharp knife.

2. Толщина многих деталей не соответствует масштабу. К примеру: крылья, створки двигательного отсека, маска орудия, выхлопные патрубки, ремни баков - всё это было сточено при помощи скальпеля.

2. Hodně dílů má nemodelovou tloušťku. Namátkou: blatníky, žaluzie nad motorem, plechový kryt nad kanonem, výfuky, „pásy“ držící nádrže – ztenčil jsem je skalpelem. 


3. I've got bent lower hull part. This had to be corrected with warm water and hairdryer.

3. В наборе мне попалась изогнутая нижняя часть корпуса. Это нужно было исправить при помощи тёплой воды и фена.

3. V mé stavebnici byl zkroucený spodní díl vany. Bylo třeba jej narovnat pomocí horké vody a fénu.


4. Engine meshes are molded as single-piece plastic parts and there is no "empty" version.

4. Сетка моторной крышки выполнена сплошной, и в комплекте нет варианта с "вырезанными" отверстиями.

4. Sítě nad motorem jsou vylisovány vcelku s překrytem a „prázdná“ náhrada není. 


I had to cut plastic and thin holding bars.

Мне пришлось вырезать пластик у сточить немного перемычки.

Musel jsem tedy síť vyřezat a jednotlivé „pásy“ držící síť jsem ztenčil. 


Plastic was replaced with PE from Eduard, which is actually designed for Tamiya kit.

Пластик был заменён травлением от Eduard, который предназначен для тамиевского набора.

Síťovinu jsem vyměnil za leptanou náhradu od firmy Eduard ze setu pro T-34/76 firmy Tamiya.


Fenders were bent in order to replicate damage.

Крылья и брызговики были помяты, чтобы скопировать повреждения.

Blatníky jsem následně ještě deformoval. 
I removed several screws from gearbox cover in order to add more visual interest.

Я убрал несколько болтов с крышки коробки передач, чтобы добавить больше визуальных нюансов на модели.

Z krytu převodovky jsem pro větší zajímavost odstranil tři šrouby.


I wanted to make model unique. On some photos I've noticed that many tanks were operating without several wheels or maybe with parts from German rivals.

Я хотел сделать модель особенной. На некоторых фото можно заметить, что много танков воевали без нескольких колёс, или же с аналогами от немецкой техники.

Model jsem chtěl trochu ozvláštnit. Na mnoha fotkách jsem si všimnul, že mnoho tanků jezdilo buď bez několika pojezdových kol, nebo s ukořistěnými koly z tanků německé výroby. 


That's why one of wheels was set aside, several were used in standard form, several without rubber tires and one from Panther.

Поэтому было решено одно колесо снять, несколько использовать в стандартном виде, несколько без бандажей, и одно с Пантеры.

Jedno z kol jsem tedy vynechal, několik kol jsem použil s a několik bez gumové obruče a jedno kolo ze stavebnice tanku Panther.


Kit features rubber tracks, so I decided to replace them with plastic analogue from Modelkasten.

Набор включает резиновые траки, поэтому я решил заменить их пластиковым аналогом от Modelkasten.

Pásy byly ve stavebnici gumové a tak jsem je vyměnil za plastové od firmy Modelkasten. 


Not always tracks were fixed in place, so I had to use extraliquid glue from Gunze.

Траки не всегда удавалось зафиксировать на защелках, и поэтому мне пришлось использовать экстражидкий клей от Gunze.

Bohužel čepy ne vždy držely články v uzamčené pozici, čili jsem je nakonec k sobě lepil superřídkým lepidlem Gunze.


Otherwise whole assembly process was easy and fast, so I could move to painting stage.

Тем не менее, сборка оказалась простой и быстрой, так что я мог перейти к окраске.

Jinak byla stavba vcelku pohodová a rychle jsem se mohl přesunout k barvení.
Painting:

Painting started with covering whole model with matte black Tamiya XF-1 with addition of gloss lacquer.

Окраска:

Окраска началась с покрытия всей модели чёрным матовым цветом Tamiya XF-1 с каплей глянцевого лака.

Barvení:

Barvení jsem začal kompletním nástřikem modelu černou matnou barvou Tamiya XF-1 s přídavkem kapky lesklého laku. 


On this layer I started to do shading with white Tamiya XF-2.

На этой основе я начал делать шейдинг белым Tamiya XF-2

Na ní jsem začal vytvářet předstínování bílou Tamiya XF-2.


During this procedure I was happy to be able to airbrush extra thin paint mix and achieve soft color transitions. With help of Harder und Steinbeck airbrush it was easy.

Во время данной процедуры я был рад возможности задувать очень жидкую смесь краски и тем самым получать мягкие переходы. При помощи аэрографа Harder und Steinbeck это было просто и быстро.

Během této činnosti jsem ocenil možnost stříkat ultra řídké směsi barev, čímž vznikaly jemné přechody. Díky použití pistole Harder und Steenbeck „Infinity“ to šlo zcela bez problémů. 


Minor elements were dry-brushed with white paint.

Небольшие детали были покрыты белой краской методом сухой кисти.

Drobné detaily jsem natřel štětcem bílou barvou.On such base I airbrushed first layer with camouflage shade - russian green. This color was mixed out of acryllic paints Tamiya XF-26 (Deep green), XF-2 (Flat white) and XF-57 (Buff).

На эту основу я задул первый базовый слой камуфляжа - русский зелёный. Данный оттенок был получен из акриловых красок Tamiya XF-26 (Deep green), XF-2 (Flat white) и XF-57 (Buff).

Na takto připravený základ jsem nanesl základní odstín kamufláže – ruskou zelenou. Tento odstín jsem si namíchal z akrylových barev Tamiya XF-26 (Deep green), XF-2 (Flat white) a XF-57 (Buff). 


It's necessary to lighten the green color, so that it won't be too bright against white. Even though I've used very light shade, result was still dark, my mix was 3:1:1.

Важно осветлить зелёный цвет так, чтобы он не сильно контрастировал с белым. Хотя в моём случае оттенок был очень светлым, результат всё равно вышел темноватым, смесь в моём случае была в отношении 3:1:1.

Je třeba zelenou hodně zesvětlit, aby s bílou moc nekontrastovala. Ač byl použitý odstín hodně světlý, ve výsledku je stejně stále moc tmavý, a to jsem měl poměr cca. 3:1:1. 


Don't be afraid to have too much of white.

Не бойтесь получить слишком много белого на модели.

Čili se nebojte s bílou přitlačit. 


Some modelers like to add yellow to lighten green color, but I prefer a bit more "used look" and add dust shade XF-57.

Некоторые моделисты предпочитают добавлять жёлтый чтобы осветлить зелёный, но я выбираю "потрёпанный вид", и поэтому добавляю пыльный оттенок XF-57.

Někdo radí přidávat do zelené při zesvětlování žlutou, aby zůstala sytější, já mám však raději „omšelejší vzhled“, proto přidávám prachovou XF-57.


Tank with such paintjob was drybryshed with lightened shade of the base green (in proportion appr. 1:1:1).

Танк с такой окраской был дополнен методом сухой кисти с оттенком светло-зелёного оттенка (в пропорции 1:1:1)

Takto připravený tank jsem drybrushoval silně zesvětleným odstínem podkladu (poměr cca. 1:1:1). 


With this method I marked out texture of the turret armor and other small elements.

При помощи этого метода получилось выделить текстуру башенной брони и некоторые небольшие элементы.

Tím vynikla například velice hezká struktura litého pancéře na věži a další drobné detaily.


On this base I've added scratches and washing.

На данную основу были добавлены царапины и смывки.

Na tento základ jsem nanesl odřeniny a wash. 


For washings I've used product from SiraHobby SW 01 „Dark wash“.

В качестве смывки я использовал продукт от SiraHobby - SW 01 „Dark wash“.

Wash používám aqua wash SW 01 „Dark wash“ fy. SiraHobby. 


It's color is suitable for almost all camouflages.

Оттенок смывки подходит почти для всех камуфляжей.

Odstínem se hodí na většinu kamufláží. 


Before application surface was covered with mix of water and soap, so that wash would flow without any problems.

Перед нанесением поверхность была покрыта миксом воды и мыла, чтобы смывка протекала без проблем.

Před nanesením jsem povrch pouze potřel směsí vody a trochy saponátu, následně wash perfektně zatékal okolo všech detailů.


Scratches were replicated with two methods: a) sponge b) brush.

Царапины были нанесены двумя методами: а) губкой б) кистью.

Odřeniny dělám ve dvou fázích: a) molitanem b) štětcem. 


I started by creating a lot of small scratches with sponge and lightened color.

Я начал с создания множества мелких царапин губкой и осветлённым цветом.

Začal jsem tvorbou tisíců drobných odřenin pomocí molitanu a zesvětleného odstínu kamuflážní barvy.


After this I painted smaller scratches with help of 000 brush and covered middle segment of some scratches with black brown, what created 3D effect.

После этого я сымитировал меньшие царапины при помощи кисти 000, а также покрыл среднюю часть некоторых тёмно-коричневым, что создало объёмный эффект.

Následně jsem štětcem 000 namaloval jemnější odřeniny a vybarvil středy některých z nich tmavým hnědočerným odstínem, čímž získaly 3D efekt.On this base I applied two decals with white stars, on which later will be added red part.

На всё это были нанесены декали с белыми звёздами, которые позже будут докрашены красным цветом.

Na takovýto podklad jsem nanesl dvě bílé hvězdy z obtisků, jimž jsem později domaloval rudý střed, aby lépe vynikly.


After this step I've started applying winter camouflage.

Сразу после этого шага я занялся нанесением зимнего камуфляжа.

Po tomto kroku jsem začal nanášet zimní kamufláž. 


I didn't want "scratched look", instead I needed to replicate as if paint was flowing away.

Я не хотел, чтобы окраска смотрелось поцарапанной, вместо этого мне нужно было сымитировать вид стекающей краски.

Nechtěl jsem, aby nevypadala jako odřená, ale jako kdyby stékala, neboť byla natřená vápnem. 


Because of this reason scratching liquid wasn't used in today's project.

Именно поэтому средство для имитации царапин не было использовано в сегодняшнем проекте.

Použití loupacího přípravku jsem tedy rovnou zavrhnul. 


I also didn't want to airbrush it, because otherwise camo would appear too even.

Я также не хотел задувать этот цвет, так как иначе краска смотрелась бы сплошной.

Stříkat jsem jí také nechtěl, protože by neměla ten správný „umatlaný“ vzhled.


I decided to paint it with 0-sized brush.

Я решил нанести всё кистью 0 размера.

Rozhodl jsem se ji natřít po miniaturních ploškách ručně štětcem velikosti 0. 


White oil paint was used to add separate lines and signs.

Белая масляная краска была использована для нанесения отдельных линий и чёрточек.

Bílou olejovou barvou jsem začal nanášet drobné body a čárky. 


Next I used thinner and spread the paint or completely washed it away and started once again.

Далее я использовал растворитель для растирания краски или же полного смывания, чтобы начать снова.

Sem tam jsem barvu ředidlem roztáhnul nebo úplně smyl a začal znova. 


I've also added auqarel pastels to the lines. This process created uneven effect.

Я также добавил акварельные пастели на линии. Подобное действие создало неравномерный эффект.

Do těchto polí jsem přidával a rozmýval čárky bílé akvarelové pastelky. Tím vznikal přirozený nestejnorodý efekt. 


Camoufalge wasn't finished intentionally, it had to look like WiP (Work in Progress) - started work, what I emphasized with two buckets and brushes, which were used by tank crew to apply camo in field.

Камуфляж специально не был закончен, чтобы он выглядел как будто в процессе нанесения, что я также подчеркнул двумя вёдрами и кистями, которые использовались экипажем для нанесения окраски в полевых условиях.

Úmyslně jsem kamufláž nedodělal – má být „WIP“ (work in progress) – rozdělaná, o čemž svědčí i dva kýble vápna na tanku a odložené koště, jímž jej posádka v polních podmínkách nanášela.


Tracks were painted with rusty shades mixed out of Tamiya paints.

Траки были окрашены ржавыми оттенками из тамиевских красок.

Pásy jsem barvil rezavými odstíny namíchanými z barev Tamiya.


Weathering:

Weathering started with application of pigment mixes from SiraHobby „PP204 Clay Earth“ and „PP208 Sand Earth“ on the lower surfaces and side skirts. It's easy to work with those mediums, and result looks perfect. I intentionally mixed them with clay, grass and leaves what made different effects.

Везеринг:

Везеринг начался с нанесения пигментовых паст от SiraHobby „PP204 Глиняная Земля“ and „PP208 Песочная Земля“ на нижние поверхности и крылья. С данными средствами просто работать, а результат выглядит просто отлично. Я специально смешал их с гипсом, травой и листьями, чтобы получить различные эффекты.

Patina:

Patinu jsem začal nanesením pigmentových past SiraHobby „PP204 Jílovitá zem“ a „PP208 Písčitá zem“ do podběhů, na pásy a spodní část vany korby. Práce s nimi je extrémně jednoduchá a výsledek perfektní. Úmyslně jsem je míchal sem tam se sádrou, případně s trochou statické trávy a listí, čímž vznikaly různorodější efekty.


After drying I started to wipe them off the surface with brush softened with water. Such method left earth only on places where they could stay (corners, lower surfaces). I was surprised with the final appearance.
To several corners like places around suspension arms I've added a bit of "Dark Wash" from SiraHobby. This wash brought out some details and created effect of wet earth and look of leaking oils out of arms. Here we have the same story - minimum of time and maximum effect.

После высыхания я начал вытирать их с поверхности при помощи кисти смоченной водой. Подобный способ оставил землю только на тех местах, где она могла остаться (углы, нижние поверхности). Я был приятно удивлён результатом.
В несколько мест, такие как область у рычагов подвески, я добавил немного тёмной смывки от  SiraHobby. Здесь получилась такая же история - минимум усилий и максимальный результат.

Po zaschnutí jsem ji začal z povrchu smývat štětcem zvlhčeným ve vodě. Tím se „hlína“ udržela pouze na přirozených místech jako na předloze (zákoutí, níže položené partie). Byl jsem sám překvapen, jak nádherné efekty takto pasty vytvoří.
Do několika „koutů“, okolo os kol atp. jsem následně nanesl trochu „Tmavého washe“ SiraHobby AW01. Ten mi sám zavzlínal okolo detailů a sem tam do plochy, čímž napodobil vlhčí zeminu a efekty unikajících maziv od torzních tyčí. Opět – minimum úsilí a maximální efekt.


Pigment paste was thinned with water and applied on plain surfaces as wash/filter. It looks great after drying and accents all dirt, which accumulates in corners and sometimes stays on open spots. For greater effect I've applied a bit of grass and oak leaves from FoxModel.
The same method was used for tracks.
Oil paint Umton Burnt Sienna helped me replicate rust signs around scratches. It was enough to apply paint, leave it to dry for 10min and then spread with brush moistened in turpentine. On the areas where it was necessary to get even more thinned shade of rust I've added a bit of dust pigment E12 "Sand" from SiraHobby.
Leaking oils and wet surfaces were replicated with thinned "Black" and "Natural Umber" oil paints with lacquer.

Пигментовые пасты были также разбавлены водой и нанесены на плоские поверхности в качестве смывки/фильтра. Они отлично выглядят после высыхания и подчёркивают всю грязь, которая собирается в углах или остаётся прямо на виду. Для большего эффекта я добавил немного травы и дубовых листьев от FoxModel.
Тот же метод был использован для траков.
Масляная краска Umton Burnt Sienna помогла мне скопировать следы ржавчины вокруг царапин. Было достаточно просто нанести краску, оставить её чуть подсохнуть и затем растереть кистью смоченной в тюрпентине. В местах, где нужно было получить ещё более бледный оттенок я добавлял пигмент Е12 "Песок" от SiraHobby.
Потеки смазочных материалов и просто мокрые поверхности были сымитированы при помощи масляных красок "Black" и "Natural Umber" смешанных с лаком.

Pigmentové pasty jsem taktéž silně zředěné vodou nanášel na vodorovné plochy, něco jako wash/filtr. Po zaschnutí vypadají velice hezky, znázorňují nečistoty, které se hlavně akumulují v zákoutích, ale občas se usadí i na povrchu. Do větších nánosů jsem vtupoval trávu z mořských koulí a dubové listí FoxModel.
Stejným způsobem jsem patinoval i pásy.
Olejovou barvou Umton Siena pálená jsem zase napodobil rezavé skvrny okolo odřenin. Stačilo barvu nanést do oblasti odřenin, nechat cca. 10 minut zaschnout a následně rozmýt štětcem zvlhčeným v terpentýnu. Do oblastí, kde jsem chtěl větší rozmanitost odstínů rzi, jsem ještě do olejové barvy přidal trochu prachového pigmentu E12 firmy SiraHobby „Písek“.
Stékající maziva a vlhkost jsem napodobil zředěnými olejovými barvami kostní čerň a umbra přírodní s damarovým lakem.


Stand and add-ons:

Base "plain" model stand was ordered from Jan Cierny, I am familiar with his products and use them for several years already. Quite often you can see me around MMK stand on model expos. ;)

Подставка и дополнения:

Базовую "плоскую" подставку было решено заказать у Яна Чернего, я знаком с его продуктами и использую их уже несколько лет. Довольно часто вы можете встретить меня у стенда MMK на модельных выставках. ;)

Podstavec a doplňky:

Základní „plochý“ podstavec jsem si nechal na zakázku vyrobit u pana Jána Čierného, s jehož podstavci jsem velice spokojen a používám je již několik let. Často je viděn na soutěžích vedle stánku MMK ;)


On the stand I've added pedestal out of balsa, which will make model visible on the exhibitions. It's empty inside, and I've left appr. 1-2cm from top in order to place top panel. On the prepared surface I poured clay.

На подставку был добавлен постамент из бальзы, чтобы модель была лучше видна на выставках. Он пустой внутри, и я оставил примерно 1-2см от верха перед тем как добавить верхнюю крышку. На подготовленную поверхность был налит гипс.

Na podstavec jsem si vyrobil jakousi „ohrádku“ z balzy, díky které je model na soutěžích o dost lépe vidět. Je dutá, pouze cca. 1-2 cm od vrchní hrany jsem ji „zastřešil“ zbytky balzy. Do připravené ohrádky jsem následně nalil sádru s lehčeným šlehaným tmelem.


When layer wasn't completely dry, I've "planted" several grass branches. Next whole surface was covered with cat absorbent and soft sand. Everything was fixed in place, all extra things were just swiped off.
Earth was airbrushed with suitable colors from Tamiya. As Ales Chmelar said once, "you can close eyes for a moment". So I did this and sprayed layer of paint on the stand. Result turned out to be suitable for the following work.

Пока слой ещё не засох, я посадил несколько кустов травы. Далее вся поверхность была покрыта кошачьим наполнителем и мягким песком. Все без проблем закрепилост на месте, а избыток был просто сметён.
Земля была покрыта подходящими оттенками красок Tamiya. Как сказал Алеш Хмелар "вы можете закрыть глаза на момент". Именно это я и сделал, при этом направив аэрограф на подставку. Результат оказался подходящим для дальнейшей работы.

Do ještě nezaschlého povrchu jsem „zasadil“ několik keříků a trsů trav z „mořských koulí“ a merlíku osinatého. Taktéž jsem povrch posypal jemným pískem a kočkolitem. Vše se bez problémů chytlo, po zaschnutí jsem pouze pár přebytků smetl stranou.
Terén jsem nastříkal nahodile zemitými odstíny Tamiya. Jak řekl jednou „dávno“ Aleš Chmelař – „… klidně na chvíli zavřít oči…“. Tak jsem je zavřel a náhodně nad terénem „jezdil“ s pistolí. Výsledek se mi zdál jako vhodný podklad pro další práci.


Whole surface was covered with AK Interactive mediums AK 016 Fresh mud, AK 017 Earth effects and AK 023 Dark mud. They created nice texture with different shade of dirt.

Вся поверхность была покрыта средствами AK Interactive AK 016 Свежая Грязь, AK 017 Земля a AK 023 Тёмная Грязь. Они создали интересную текстуру с разными оттенками грязи.

Na celý terén jsem nanesl vrstvu z přípravků AK Interactive AK 016 Fresh mud, AK 017 Earth effects a AK 023 Dark mud. Vytvořily mi krásnou texturu s mnoha odstíny blátivého povrchu.


Now it was the right time to apply snow on the model and stand. I've used for this putty HET thinned with water together with products from "Reality in scale" - "Ice Chunks" and "Powder Snow". They nicely copy look of the ice and fresh snow.

Теперь настало время для нанесения снега на модель и подставку. Для этого я использовал шпаклёвку HET разбавленную водой вместе с продуктами от "Reality in scale" - "Куски Льда" и "Снежный Порошок". Всё вместе идеально копирует вид льда и свежего снега.

Nyní bylo načase nanést na terén a model sníh. Použil jsem pro tento účel vodou zředěný lehčený šlehaný tmel HET a přípravky firmy „Reality in scale“ „Ice chunks“ a „Powder snow“. Perfektně imitují vzhled ledu a čerstvě nafoukaných vloček.


Brushes were created out of toothpicks, balsa and hairs our of old brush. Color was easily replicated with oil paints.

Кисточки были изготовлены из зубочисток, бальзы и волосков от старой кисти. Цвет был легко сымитирован при помощи масляных красок.

Koště jsem vyrobil z obroušeného párátka, kousku balzy a štětin starého štětce. Násadu stačilo napustit olejovými barvami.Buckets are made out of resin (unfortunately I don't remember manufacturer). First they were covered with black and white colors from Tamiya by airbrushing them from such angle as if items were laying or standing. Next they were painted with sand shade. After this I've applied wash made out of "Burnt Sienna" shade. Metal handles were painted with German Black Brown.

Вёдра изготовлены из смолы (к сожалению, я не помню производителя). Для начала они были покрыты белым и чёрным цветами от Tamiya, которые были задуты под таким углом, как будто предметы лежали или стояли. Далее они были окрашены песочным оттенком. опсле этого я нанёс смывку из краски "Burnt Sienna". Металлические ручки были окрашены оттенком German Black Brown.

Kýble jsou resinové (již si nevzpomenu na firmu). Nejprve jsem je předstínoval černou a bílou barvou Tamiya nástřikem z pistole z úhlů, jak měly ležet/stát. Natřel jsem je nejprve barvou „Iraqi sand“. Následně jsem na ně nanesl wash z barvy Umton Siena pálená. Kovové obruče jsem natřel odstínem „German camouflage black brown“.


Paint in the bucket was replicated with medium "Still Water" mixed with drop of white paint.
Cover on the fuel tank was made out of Milliput thinned on the table with children powder (to avoid sticking). Tank was also covered with this medium, don't be afraid too much of it.

Краска в ведре была скопирована при помощи средства "Still Water", смешанного с каплей белой краски.
Накидка на баке была изготовлена из Milliput, который был раскатан на столе предварительно посыпанном детской пудрой (чтобы избежать прилипания). Танк также был покрыт пудрой, не бойтесь нанести её слишком много.

„Vápno“ uvnitř kýblů je z přípravku „Still water“ natónovaného kapičkou bílé barvy.
Plachta na nádrži je z tmelu Milliput rozváleného jako těsto na podložce posypané dětským pudrem (aby se nepřilepil). Nástroje posypat také! A pudrem nešetřit.


Painting and shading was done with colors „Dark prussian blue“ 70.899 and „Foundation white“ 70.919.

Окраска и шейдинг был выполнен следующими цветами: „Dark prussian blue“ 70.899 и „Foundation white“ 70.919.

Barvil a stínoval jsem ji následně barvami „Dark prussian blue“ 70.899 a „Foundation white“ 70.919.


Conclusion:

Model assembly took me five months. Even though I am not used to correct kits and fix errors, this time I had to do it. One of the reasons here was broken leg, which made me unable to change work environment, so I was paying more attention to some parts of the model.
ICM kit is quite nice. I would point on the absence of separate track links, one-piece engine mesh and some too big or too small parts not suitable for this scale. Nevertheless, I still like this kit and believe that I will build few more in the future. It asks for comparison with legendary T-34 from Dragon. Surprisingly, Dragon is a bit more detailed and all new kits don't have separate track links with too complex parts division. Moreover, Dragon kit is 1.5x-2x more expensive than ICM, for this money you can buy add-ons to correct mistakes in Ukrainian model. As for me ICM model can be named as credible alternative for previous "ultimate" T-34 kits.

Заключение:

Сборка модели заняла у меня пять месяцев. Хотя я и не привык исправлять наборы и корректировать ошибки, в этот раз я именно этим и занимался. Одной из причин стала поломанная нога, которая ограничила моё передвижение, и поэтому я уделял больше времени некоторым деталям модели.
Набор от ICM очень хорош. Хотелось бы отметить отсутствие наборных траков, цельную сетку крышки моторного отсека и некоторые детали, которые слишком велики или малы для данного масштаба. Тем не менее, мне всё равно нравится этот набор, и я думаю, что ещё соберу несколько в ближайшем будущем. Он просто просится на сравнение с легендарным Т-34 от Dragon. Удивляет, что упомянутый набор чуть более подробный, а все новинки не оснащаются наборными траками и имеют слишком усложненное членение. Более того, набор Dragon в 1.5х-2х дороже модели ICM, и за эту разницу вы можете докупить аксессуары для исправления ошибок. По моему мнению модель от ICM можно назвать разумной альтернативой для предыдущих "ультимативных" наборов Т-34.

Závěr:

Stavba celého modelu mi zabrala asi pět měsíců. Ačkoliv nejsem zvyklý moc stavebnice upravovat a starat se o jejich chyby, tentokrát jsem musel. Donutil mne k tomu fakt, že jsem měl zlomenou nohu a nemohl jsem moc měnit své pracovní stanoviště, čili jsem se vždy docela dlouho věnoval určité části modelu.
Model od ICM je velice hezký. Sice na něm zamrzí absence článkových pásů, plná mřížka nad motorem a některé až nemodelově velké (jiné zase naopak až trochu moc malé) díly. Stavebnice se mi však celkově líbí a věřím, že do budoucna si jich ještě pár postavím. Nabízí se srovnání s legendárními „34“ od Dragonu. Inu, Dragon je o něco málo detailnější, nově vydané stavebnice však již nemají článkové pásy a naopak je v některých pasážích jejich „rozřezanost“ až přehnaná. Navíc je jeho cena k datu dopisování recenze 1,5x-2x vyšší než stavebnice ICM, což je cena, za níž již můžete dokupovat případně doplňky na opravy chyb ICM. Pro mě je tedy ICM důstojným nástupcem těchto (doteď) „ultimátních“ stavebnic T-34.

About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.