1:35

Miniart 1/35 T-44 Build by Marek Mika


T-44 build by Marek
Hi!
Today we are happy to share build-review with new kit from Miniart. Model was assembled by Marek Mika, text and photos are provided by author. By the way, here you can read the review of the kit.
You can find today's kit on official Miniart website.
As usual, don't forget to like our Facebook page, so that you can get fresh articles on time.
T-44 appeared between famous T-34 and as well-known T-54/55. This type used the same tracks version as on the late T-34.
Kit for this tank was produced by Accurate Armour and WW Model Studio, both made out of resin. This meant higher price and more complex assembly process when compared to typical plastic models. Poor representation in plastic can be explained by the fact that manufacturers considered T-44 to be less known than it's previous or next type.
As for the tank, nobody knows, why it wasn't used in WWII while being obviously superior to T-34/85. which was included almost in every Red Army tank unit. By the way assembly of T-44 started in August 1944 (20 tanks were supplied until the end of the year, and on the next month - a little bit over 100). The main improvement was radical increase of the crew protection with help of thicker frontal armor (T-34 had max 45mm with 90 degrees slope, while T-44 - 90mm with 180 degrees).

Привет!
Сегодня мы рады поделиться с вами отчётом о сборке нового набора от Miniart. Модель была собрана Мареком Микой, текст и фото также от него. Кстати, здесь вы можете прочитать обзор самого набора.
Набор можно найти на официальном сайте Miniart.

Как обычно, не забудьте поставить лайк нашей странице Facebook, чтобы вовремя получать свежие статьи.
Т-44 появился между знаменитым Т-34 и не менее известным Т-54/55. Данный вариант использовал те же траки, что и поздний вариант Т-34.
Набор по Т-44 выпускались компаниями Accurate Armour и WW Model Studio, оба из смолы. Это означало высокую цену и более сложную сборку по сравнению с обычным пластиком. Столь скудно представление в масштабе может быть объяснено тем, что производители считали танк менее знаменитым чем те, которые были перед ним или после него.
Что касается танка, то никто не знает, почему он не был использован во Второй Мировой, будучи явно лучше чем Т-34/85, который был почти в каждой части Красной Армии. Кстати, сборка Т-44 началась в августе 1944 (20 танков было поставлено до конца года, а на следующий месяц - уже более 100). Основным улучшением стало радикальное увеличение защиты экипажа при помощи более толстой брони (Т-34 имел 45мм с 90градусным наклоном, а Т-44 - 90мм с 180 градусами).

Tank T-44 byl přestupným krokem mezi legendární T-34 a neméně známou T-54/55. Pásy byly použity stejného typu, jako na tanku T-34 pozdní produkce.
Stavebnici tohoto typu donedávna vyráběla pouze firma Accurate Armour a firma WW Model Studio, obě jakožto odlévané. To znamenalo vysokou cenu a vyšší složitost sestavení oproti plastikové stavebnici. Malý zájem výrobců zapříčinil hlavně fakt, že se jednalo o okrajovější typ, ne tak známý jako jeho předchůdce či nástupce. 
Co se týče historie tanku, není známo, proč nebyl nasazen již v II.sv.válce, když byl jasně superiorním tankem oproti T-34/85, která byla v té době (koncem války) ve většině tankových jednotek Rudé armády, ačkoliv jeho masová výroba začala již v srpnu 1944 (do konce roku bylo postaveno cca. 20 kusů, o měsíc/dva později již něco málo přes 100). Hlavním vylepšením bylo rozhodně rapidní zvýšení ochrany posádky díky mnohem silnějšímu přednímu pancéřování (T-34 max.45mm/90, T-44 max.90/180mm – kolmo/náklon).

Assembly:

Сборка:

Stavba:


I like Miniart kits for their detailing. Nevertheless, this fact usually increases assembly complexity (in my opinion) up to the level of Dragon, because there are a lot of small parts, which should be cleaned one-by-one and might be broken. Plastic in those kits is usually to soft and requires a lot of care and attention in order not to damage or destroy something.
Even though assembly was quite smooth, there were several things, which should be noted:

Мне нравятся наборы Miniart и их проработка. Тем не менее, подобный нюанс также увеличивает сложность сборки (по моему мнению) до уровня Dragon, так как внутри содержится множество небольших деталей, которые нужно зачистить и умудриться не поломать. Пластик в наборах обычно довольно мягкий и требует должного внимания, чтобы ненароком не сточить лишнее при шлифовке.
Хотя сборка продвигалась быстро, было несколько нюансов, которые стоит отметить:

Stavebnice firmy MiniArt mám rád pro svou detailnost. Tento fakt je ovšem obyčejně staví na složitost sestavení (aspoň dle mých zkušeností) někam na úroveň Dragonu, neboť obsahují mnoho drobných dílů, které se velice nesnadno začišťují a velice rády praskají. Stejně tak plast používaný touto firmou se mi zdá dost měkký, a tak při broušení či začišťování docela rychle ubývá, což často vede k následnému vzniku spár. To se mi bohužel potvrdilo i tentokrát a je tedy třeba dát si na to pozor.
Ačkoliv stavba probíhala vcelku svižně, je zde několik zádrhelů, které mi ji občas zadrhávaly:
1) Torsion bars - kit features torsion bars, which should be installed into the lower hull part. If we glue them, it won't be possible to move bars. I decided to glue several and leave other free so that they can be adjusted.

1) Торсионы - в наборе имеются торсионы, которые нужно будет установить в нижнюю часть корпуса. Если их приклеить, то они станут неподвижными, поэтому я решил закрепить лишь несколько, а другие оставить подвижными.

1) Torzní tyče – stavebnice obsahuje torzní tyče, jež je možno vlepit do vany. Pokud tak ale učiníme, znemožníme si další možnosti pohybu kladek. Osobně jsem je použil snad jednou – dvakrát, na zbytek kladek jsem je nepřidělal, abych s nimi mohl následně dále pohybovat.


2) Part which is marked in the manual as C17 is C3 and C32 is a C38.

2) Деталь обозначенная в инструкции как C17 - C3, а С32 - С38.

2) Díl v plánku označovaný jako C17 je C3 a C32 je C38.3) Part Fi5 should be installed outside. It's the same story as with part Fd4 for the tensioner! If you glue as it's shown in the manual, wheels will stick out by 1-2mm, and it will be difficult to install tracks. (As you can guess, I assembled my kit in a wrong way, and couldn't correct the error).

3) Деталь Fi5 должна быть установлена снаружи. Та же история и с деталью Fd4 для ленивцев! Если вы склеите их как показано в инструкции, то колёса будут выпирать на 1-2мм, и траки будет очень сложно установить. (Как вы можете догадаться, я обнаружил это уже склеив модель, и не смог исправить ошибку).

3) Díl Fi5 (čep kola) patří do pojezdového kola zvenčí, pod hlavici kola. Stejně jako je tomu u dílu Fd4 u kola napínacího! Pokud je nalepíte dle návodu, budou vám pásy přesahovat o cca. 1-2mm blatníky a nebudou vám správně pásy sedět s napínacím a hnacím kolem. (Jak si můžete domyslet, na tuto chybu jsem došel čistou praxí… a ano, již se mi nepodařilo chybu napravit).Except mentioned things I didn't have any other issues, and assembly was quite easy.

Кроме вышеобозначеных проблем, у меня не было никаких заминок, и сборка прошла довольно быстро.

Jinak šla stavba klidně a nemám k ní výtky.

Painting:

Painting process started with matte white Tamiya XF-2 thinned with Mr.Color Thinner. Lower part and dark areas were airbrushed with matte black XF-1.

Окраска:

Окраска началась с матового белого Tamiya XF-2, разведённого Mr.Color Thinner. Нижняя часть и тёмные места были задуты матовым чёрным XF-1.

Barvení:

Barvení jsem začal celoplošným nástřikem matnou bílou Tamiya XF-2 ředěnou Gunze ředidlem Mr.Color Thinner. Spodní plochy a zastíněná místa jsem nastříkal matnou černou XF-1 ředěnou týmž ředidlem.Next was base color - German European yellow. I've mixed it with XF-60 (dark yellow), XF-2 (matte white) and XF-57 (brown yellow). This shade was lightened on some panels by adding more of XF-2.

Далее последовал основной цвет - немецкий европейский жёлтый. Я намешал его из красок XF-60 (тёмно-жёлтый), XF-2 (матовый белый) и XF-57 (жёлто-коричневый). Данный оттенок потом был высветлен на некоторых панелях посредством добавления XF-2.

Následovala základní Německá evropská žlutá. Tu jsem namíchal z odstínů XF-60 tmavá žlutá, XF-2 matná bílá a XF-57 žlutohnědá. Tento základ jsem následně vystínoval zesvětlením panelů přidáním XF-2 do směsi.


Now was time to apply green stripes. Those were airbrushed freehand, without masking surface. I've got to sharp borders with tack-it, and therefore decided to use mentioned method. Green is an XF-26 deep green lightened with base yellow.

Теперь настало время нанесения зелёных полос. Они были задуты вручную, без использования масок. С пластилином у меня получались слишком чёткие переходы между цветами, поэтому было решено использовать упомянутый способ. Зелёный цвет - XF-26 был немного осветлён жёлтой основой на танке.

Následovaly zelené hady. Ty jsem se rozhodnul stříkat technikou „freehand“, tedy bez maskování. S lepivou gumou jsem totiž dosahoval až moc ostrých přechodů polí. Zelená je z odstínu XF-26 hluboká zelená zesvětleného základní evropskou žlutou.On this camouflage I've applied dark wash from SiraHobby.

На этот камуфляж я нанёс темную смывку от SiraHobby.

Na takto základně nabarvený model jsem nanesl „Tmavý wash“ od SiraHobby.


I've continued by adding rust and scratches. Rust was created with help of oil paints burnt umber, golden okhre and burnt sienna from Umton. After removing extra paint on the piece of cardboard, I've applied thick pigment on the places where rust should be and then pressed it with soft brush. With those actions I achieved rough surface which was matte after drying out.

Я продолжил добавлением ржавчины и царапин. Ржавчина была добавлена при помощи масляных красок оттенков палёной умбры, золотой охры и палёной сиенны от Umton. После снятия лишней краски на кусок картонки, я нанёс толстый слой пигмента на места, где должна быть ржавчина, и затем растёр его мягкой кистью. Этими действиями я получил грубую поверхность, которая была матовой после высыхания. 

Pokračoval jsem přidáním rzi a odřenin. Rez jsem ztvárnil pomocí hustých olejových barev Umbra pálená, Okr zlatý a Siena pálená značky Umton. Po odsátí přebytečného oleje do kusu kartonu jsem nanesl hustý pigment na místa, kde jsem chtěl mít rez a následně jej měkkým štětcem roztupoval do okolí. Tím mi vznikla potřebná hrubá struktura rzi, po zaschnutí navíc tvrdě matná.


Scratches were imitated with help of sponge and lightened base colors, which were later covered with metal shades.

Царапины были сымитированы при помощи губки и осветлённых базовых цветов, которые позже были покрыты металлическими оттенками.

Odřeniny jsem tupoval molitanem zesvětlenými směsmi základních barev, a do nich jsem následně maloval odřeniny „až na kov“. 


I've added fuel and oil spills on the tanks and surrounding area. Those were copied with help of Umton oil - bone black and Ammo MiG "fuel stains" liquid.

Далее я добавил потёки топлива и смазочных материалов на баках и в окружающих местах. Они были скопированы при помощи масла Umton - костяного чёрного и жидкости от Ammo MiG - "потёки топлива".

Na nádrže a do jejich okolí jsem ještě přidal stečeniny paliva a maziva. Jsou z lněného oleje Umton, Kostní černé olejové barvy Umton a přípravku Ammo of Mig Jimenez „Stopy paliva“.

Model was finished with adding SiraHobby liquid dust, which was mixed with straws and leaves from MP Fox. The latter were added on the vehicle separately too.

Модель была закончена добавлением жидкой пыли от SiraHobby, смешанной с волосками от пакли и листьями от MP Fox. Крайние были также добавлены отдельно.

Model jsem dokončil přidáním tekutého prachu SiraHobby smíchaného s vlákny z „mořských koulí“ a listy MP Fox. Ty jsem následně dodal na model i samostatně.

Model Stand:

Подставка:

Podstavec:

Model stand, fence and painting were ordered from Mr.Cierny. His stands are quite nice, and I always buy them from him, and that's why decided to use his products this time as well.

Подставка, забор и окраска всего этого были заказаны у мистера Черного. Его подставки выглядят аккуратно, я всегда покупаю у него данный продукт, и именно поэтому решил использовать его сейчас.

Podstavec, ohrádku a následné nalakování jsem si nechal na zakázku udělat u p.Čierného, Jeho podstavce jsou skvělé a nakupuji je u něj již řadu let, čili jsem se na něj obrátil s požadavkem i tentokrát.


In this project I wanted to simplify the task by using 3D-printing. I've designed house parts in Cubify application and printed them. Separate parts were glued together with help of hot glue, and house with stand were ready. Structure was improved by applying thinned clay on the walls, I've dipped the part into the clay and sanded it afterwards.

В данном проекте я хотел упростить задачу использовав 3D-печать. Я нарисовал дом в программе Cubify и отправил его на печать. Отдельные детали были склеены при помощи горячего клея, в итоге дом с подставкой были готовы. Структура поверхности была улучшена при помощи разведённого гипса, нанесённого на стены. Я просто окунал детали в гипс, и шлифовал его после просушки.

Při této stavbě jsem si chtěl vyzkoušet možnosti ulehčení práce pomocí 3D tisku. Nakreslil jsem s tedy jednotlivé části domu v programu Cubify Invent a následně vytisknul. Díky tomu jsem následně pouze jednotlivé díly k sobě slepil tavnou pistolí a dům a jeho „podstava“ byli hotovi. Strukturu omítky jsem vylepšil tak, že jsem na stěny domu nanesl zředěnou sádru s herkulesem, otiskl takto natřený díl do misky se suchou sádrou, nechal zaschnout a následně obrousil.


House blocks were ordered from MP Fox, and I have to say I don't regret such decision. They are quite nice, and its easy to work with those. I've also attached corner panels, which were also printed on 3D printer. When glue was dry I sprayed several shades of brown and red paints, what made nice color spectrum. Whole roof was also covered with thinned clay, which was wiped with vertical movements right after drying out. This approach made material stay in right spots and corners, like on the old houses.

Блоки для дома были заказаны в MP Fox, и я ничуть не жалею о подобном решении. Они отлично выглядят и просты в работе. Я также прикрепил угловые панели, которые были распечатаны на 3D принтере. После высыхания клея, всё было задуто коричневыми и красными красками, что в итоге дало интересный цветовой спектр. Вся крыша была покрыта разведённым гипсом, который сразу после высыхания я стёр вертикальными движениями. Данный подход позволил оставить материал в нужных местах и углах, прямо как на настоящих старых домах.

Samotné tašky domu jsem si objednal od firmy MP Fox a musím říci, že toho nelituji. Jsou skvělé a velice rychle se s nimi pracuje, po vrstvách jsem je lepil na „čtvrt-kužel“, taktéž vytištěný na 3D tiskárně. Po zaschnutí jsem je přestříkal několika odstíny hnědých a rudých barev, čímž vzniklo zajímavější tónové spektrum. Celá „střecha“ nakonec ještě dostala zředěný nátěr sádrou, kterou jsem ihned po nanesení vertikálně setřel, čímž se udržela pouze ve spárách a zákoutích, přesně jako je vidět podobný jev občas na fotografiích starších domů.


Covers were printed on laser printer, cut out and glued into frame, which was later closed with "glass" from film.

Шторы были отпечатаны на лазерном принтере, вырезаны и вклеены в рамы, которые были застеклены ацетатовой плёнкой.

Záclonky jsou vytištěné na laserové tiskárně, vyříznuty a zalepeny do rámů a následně „zaskleny“ čirou acetátovou folií.


I've applied decorating stones (bought in aquaristic shop) on the house "base", which was covered with thin layer of putty in order to replicate spots where stones fell off.

Я нанёс декоративные камни (купленные в акваристическом магазине) на "основу" дома, которая была покрыта тонким слоем шпаклёвки для имитации мест, в которых камн выпали.

Na „zídku“/podstavu domu jsem nalepil dekorativní kaménky z obchodu pro akvaristiku a přetáhl je jemnou vrstvou tmelu, aby zůstaly pouze hrubé tvary, které známe z mnoha zídek.


For the model stand I've used fixing foam. It's light, can reach into all necessary spots and easy to cut after drying, what makes it obvious choice.

Для подставки я использовал монтажную пену. Она лёгкая, заполняет все нужные места и проста в обработке после высыхания, что делает её очевидным выбором.

Na vyplnění podstavce jsem použil montážní pěnu. Je lehká, dostane se všude a po zaschnutí se perfektně řeže, čili to byla jasná volba.


Top layer was made out of clay with a bit of cat sand, bits of  "seaballs" and static grass. All this was painted with earth shades from Tamiya acryllics and covered with SiraHobby and Vallejo.

Верхний слой был изготовлен из гипса смешанного с кошачьим наполнителем, шпаклей и травой. Всё это было покрыто земельными оттенками тамиевского акрилла, а также пигментами SiraHobby и Vallejo.

Vrchní vrstvu jsem vytvořil z lehčeného šlehaného tmelu s nadrceným kočkolitem, vlákny z mořských koulí a statické trávy. Následně jsem jej nastříkal zemitými odstíny Tamiya acrylics a zaprášil pigmenty SiraHobby a Vallejo.


All plants and leaves were replicated with Model Scene and Polak products, which are excellent and make base more realistic. Those items were attached with special glue from Deluxe Materials. I've also smoothened sharp edge between leaves and earth by adding grass.

Все растения и листья были скопированы при помощи продутов Model Scene и Polak, которые позволяют получить реалистичный вид. Всё это было закреплено клеем от Deluxe Materials. Я также сгладил резкий переход между листьями и землёй добавив немного травы в данное место.

Vegetaci tvoří foliáže Model Scene a Polák, které jsou naprosto vynikající a v kombinaci tvoří velice realisticky vyhlížející porost. Lepil jsem je lepidlem na travní foliáže „Deluxe Materials“. „Ostré“ hran foliáží jsem „zjemnil“ přidáním vláken statické trávy do jejich okolí.


Whole base was again covered with Vallejo pigments in order to hide glue signs and avoid "fresh" grass on diorama.

Вся основа была снова покрыта пигментами Vallejo, чтобы скрыть следы клея и "свежую" траву.

Celek jsem ještě jednou přeprášil pigmenty Vallejo, aby zmizely všechny stopy po lepidle a aby lépe splynula „čerstvě vysetá“ tráva.
Conclusion:

Итог:

Závěr:

Miniart T-44 assembly was different from those which I've had before. This kit is somewhat difficult to assemble due to parts size and fragile plastic. During whole process I've had moments when I wanted to leave tank aside, but then came back and continued build. In order to get nice result you will need past experience. I like this vehicle and had to finish whole project. In some way we can call it modeling challenge. :)

Т-44 от Miniart отличается от всего, что я собирал прежде. Этот набор был непростым в сборке из-за размера некоторых деталей и хрупкого пластика. У меня были моменты, когда хотелось отложить модель, но затем я возвращался и продолжал сборку. Можно смело сказать, что для красивого результата вам понадобится некоторый опыт. Сам танк мне очень нравится, поэтому я просто не мог не закончить проект. В некоторой мере можно назвать весь процесс вызовом для ваших модельных навыков. :)

Stavba T-44 od MiniArtu byla naprosto jiná, než většina, jaké jsem do nynější doby provedl. Tato stavebnice je poměrně složitá na sestavení, a to zejména svou jemností detailů a křehkostí plastu. Při stavbě jsem měl mnohokrát chuť se na ni „vykašlat“, ale vždy mne „přitáhla“ zpět. Prostě je návyková. Toto vozidlo se mi velice líbí a tak jsem ji nemohl nedokončit. Je to svým způsobem i osobní výzva. :)About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.