1:35

HobbyBoss 1/35 ZiS-30 Build by Marek Mika


Usually I don't buy kits in model shops. I wouldn't say that I prefer e-shops, but paying full price doesn't make me happy, and I must save money as student. Thanks to modelers' market on Modelforum I went to modelshops only for paints and tools. Something had to be truly special to make me take my money and pay full price.
I was surprised after I spent 800 CZK (appr. 40 USD) for small box. I fell in love with this model first time when I saw it in „Static Model Manual – Military Dioramas“ from Jose Brit. It was good to see model which is easier to assemble than counterpart from Mirror Models.
HobbyBoss made it possible, and I was ready to start assembly.


Обычно я не покупаю наборы в модельных магазинах. Это не потому что я предпочитаю интернет-магазины, просто мне не нравится платить полную цену, и я пытаюсь экономить как студент. Благодаря модельному рынку на Modelforum я хожу в магазины только за красками и инструментами. Для того чтобы я достал кошелёк и заплатил полную цену, вещь должна быть по-настоящему особенной.
Именно поэтому меня удивило, что я отдал 800 крон (около 40 долларов) за небольшую коробку. Модель понравилась мне в первый раз когда я увидел её в журнале „Static Model Manual – Military Dioramas“ от Хосе Брита. Было приятно увидеть набор, который проще в сборке чем вариант от Mirror Models.
HobbyBoss смогли создать такую модель, и я был готов к сборке.


Obyčejně již nekupuji stavebnice v kamenných obchodech. Ne, že bych dával přednost e-shopům, ale nerad platím za modely plnou částku, jakožto student si musím docela rozmýšlet, co koupit. Díky modelářské burze na Modelforu jsem začal dávat modelářským obchodům vydělat u mě již jenom na barvách a sem tam na nářadí. „Abych vzal peněženku a zaplatil plnou cenu, to by už muselo být něco“, říkal jsem si. 
O to více jsem sám sebe překvapil, když jsem na znojemské prodejně MPM skoro ani nepřemýšlel a během deseti minut jsem za poměrně nevelkou krabičku „vypláznul“ osm stovek. Tenhle prcek mi totiž učaroval už v době, když jsem jej viděl v publikaci „Static Model Manual – Military Dioramas“ od José Brita. Nemohl jsem se dočkat, až jej vydá někdo v plastu a pokud možno snáze sestavitelný, než ten, co vydal Mirror Models. 
HobbyBoss mi toto umožnil a tak jsem se mohl spokojeně pustit do práce.


Assembly:
Even though I am not fan of short introductions, here assembly process would be covered without any intros. Everything falls together precisely, I didn't use putty, and only two-three cases required attention, where I had to delete push signs.


Сборка:
Хотя мне это и не нравится, описание процесса сборки будет небольшим. Всё точно собирается вместе, и я не использовал шпаклёвку, лишь пара-тройка мест потребовала доработок.


Stavba:
Ač to dělám nerad, tentokrát asi budu muset proces stavby nechat bez dlouhého popisování. Vše do sebe zapadá na setiny milimetru přesně, tmel jsem prakticky nepoužil, pouze asi jen ve dvou – třech případech, kdy se jednalo o jemné přetření drobných stop po vyhazovačích.


Tracks here are perfect. They might be a bit too small and fragile, but final result would be worth it. I found out that it is better to use small saw, because scalpel or cutters damage parts and leave marks. After cutting part with saw I just had to sand connection spots. This work might be boring, but not difficult.

Траки здесь отличные. Да, они небольшие и хрупкие, но итоговый результат стоит того. Я также понял, что их лучше отделять пилкой, а не скальпелем или кусачками. Последние повреждают детали и оставляют слишком глубокие следы. Отпилив деталь мне просто нужно было дошлифовать точки крепления. Процесс может показаться нудным, но он несложный.

Pásy jsou perfektní. Sice jsou extrémně křehké a drobné, ale výsledek stojí za námi vynaloženou práci. Nejlépe, jak jsem zjistil, se oddělují jemnou žiletkovou pilkou, skalpel nebo kleště je ničí a nechávají až moc velké zbytky vtoků. Při použití pilky stačí jen zlehounka přebrousit plochy dotyku s vtokem a je to. Práce je spíše nudná, než náročná.


Next tracks were sticked to piece of masking tape and glued with liquid glue in order to create straight track lengths. Those were painted according to Marian Bunc techniques, and then placed on model with help of hairdryer. Because of this last step I had a chance to play with weathering and painting.

Далее траки были размещены на отрезке маскировочной ленты и склеены жидким клеем, чтобы получить ровные отрезки. Они были окрашены по методу Мариана Бунца и затем изонуты при помощи фена. Из-за крайнего шага я смог немного поиграть с окраской и везерингом.

Následně jsem články nalepil na kus maskovací pásky a prolil řídkým lepidlem tak, aby vznikly rovné běhy pásů. Ty jsem dle techniky Mariána „Síry“ Bunce nabarvil, napatinoval a pomocí fénu nahřál a vytvaroval na již hotovém modelu. Díky tomu jsem si s nimi mohl vcelku hodně vyhrát.


Painting:
Due to fragile tracks I decided to paint top and bottom hull halves separately and join them only on pigments stage. The same applied to wheels.

Окраска:
Из-за хрупких траков я решил окрасить верхнюю и нижнюю половины корпуса отдельно и соединить их только во время нанесения пигментов. То же относилось к каткам.

Barvení:
Z důvodu jemných pásů jsem se rozhodl barvit zvlášť horní a dolní polovinu korby a sestavit je až při závěrečném zasypání pigmenty. To samé platí pro pojezdové vozíky.


Painting started with airbrushing whole model with XF-2 „Flat white“.
Next I started to create three-color camouflage from yellow to brown and then green. All colors were mixed from XF-60 „Dark yellow“, XF-52 „Flat earth“, XF-57 „Buff“, XF-2 „Flat white“, a XF-26 „Deep green“.
I intentionally used different shades for chassis and main gun in order to add visual interest to this model. Next steps would also "soften" overall camouflage colors.


Окраска началась с нанесения цвета XF-2 „Flat white“ на всю модель.
Далее я начал создавать трёхцветный камуфляж с жёлтого к коричневому и затем зелёному. Все цвета были смешаны с XF-60 „Dark yellow“, XF-52 „Flat earth“, XF-57 „Buff“, XF-2 „Flat white“, a XF-26 „Deep green“.
Я специально использовал разные оттенки для шасси и основного орудия для того чтобы добавить разнообразия в вид модели. Следующие шаги смягчат контраст между цветами камуфляжа.


Nástřik jsem začal kompletním nástřikem všech částí bílou barvou Tamiya XF-2 „Flat white“.
Následně jsem začal tvořit tří-tónovou kamufláž od žluté přes hnědou a zakončoval jsem zelenou. Všechny barvy jsou směsi z akrylových barev Tamiya XF-60 „Dark yellow“, XF-52 „Flat earth“, XF-57 „Buff“, XF-2 „Flat white“, a XF-26 „Deep green“. 
Úmyslně jsem použil drobet odlišné odstíny na vozidlo a na kanón, ačkoliv vím, že kamufláž byla nanášena najednou. Chtěl jsem povrchu dodat trochu barevnou rozmanitost a počítal jsem s tím, že další techniky rozdíly zjemní.

Weatering:
I started with "scratching" surface with help of brush and small foam. Later those scratches were painted with lightened camo color and metal shades.
For some scratches I added soft rust marks.
Next was washing application with SiraHobby AW01 Dark. This product can be thinned with water and doesn't have odor, so it is easy to work with. One important step is to wet surface with water - it will reduce tension and wash will flow easier.


After whole surface was completely dry, I applied golden ochre and neapol yellow filters. I applied approximately 3-4 layers with 2-hour intervals.
Dirtying was copied with help of paste PP204 from SiraHobby. Together with dry grass and sand it was applied on lower surfaces and then corrected with wet brush. Work was easy, and it is almost impossible to destroy surface or mess up. I've never seen easier product, here you won't get any problems. In other words I do recommend it.


Next surfaces were "tuned" with dry pigments.
Tracks were airbrushed with rusty shades and liquid pigments mix. Next I cleaned raised track parts and used metal polishing paste for shiny surface. This medium was also used on teeth and all raised parts, which were cleaned while moving.
Rough dirt deposits were fixed with help of "Pigment Fixer" from AK Interactive. It is so good that you won't accidentally swipe pigments.
This step finished all weathering procedures and I could proceed with base manufacturing.


Везеринг:
Я начал с "оцарапывания" поверхности при помощи кисти и небольшой губки. Далее эти царапины были окрашены осветлённым камуфляжным цветом и металлическими оттенками.
На некоторые царапины я добавил ржавчину.
Далее последовала смывка SiraHobby AW01 Dark. Этот продукт можно разбавлять водой, у него нет запаха, что упрощает работу. Важно смочить поверхность перед применением чтобы упростить нанесение.


После того как всё высохло, я нанёс фильтры из золотой охры и неапольского жёлтого. Было нанесено 3-4 слоя с 2-часовыми интервалами.
Грязь я скопировал при помощи пасты PP204 от SiraHobby. Вместе с сухой травой и песком она была нанесена на нижние плоскости и подправлена при помощи влажной кисти. Работа несложная, и вы можете не опасаться что какая-то вещь будет испорчена. Другими словами я рекомендую пасту всем, кто хочет подобный результат.


Далее всё было подправлено при помощи сухих пигментов.
Траки были окрашены ржавыми оттенками и смесью жидких пигментов. Далее я очистил все выступающие части и нанёс полировочную пасту. Это же средство было использовано на зубцах и других частях которые очищались при движении.
Скопления грязи были зафиксированы при помощи "Pigment Fixer" от AK Interactive. Он настолько хорош, что после его применения вы уже не сдвинете пигменты.
Этим шагом везеринг был окончен и можно приступить к постройке подставки.


Patina:
Začal jsem kompletním „odřením“ povrchu pomocí štětce a molitanové houbičky. Odřeniny jsem nejdříve podmaloval zesvětleným kamuflážním odstínem a do něj následně vmaloval „kovové“ středy.
Od některých odřenin jsem ještě pomocí olejových barev znázornil jemné rezavé stečeniny.
Následoval kompletní wash SiraHobby AW01 Dark wash. Díky tomu, že je vodou ředitelný je prakticky bez zápachu a práce s ním je naprosto jednoduchá. Jediný důležitý krok je před aplikací povrch modelu zlehka zvlhčit vodou s kapičkou saponátu, protože sníží povrchové napětí a wash lépe zatéká.


Po důkladném zaschnutí jsem nanesl filtry z okru zlatého a neapolské žluté. Nanesl jsem napovrch cca. 3-4 vrstvy s dvouhodinovými rozestupy.
O „blácení“ se tentokrát postarala pigmentová pasta „Jílovitá půda“ PP204 firmy SiraHobby. Spolu se stébly statické trávy a drobným písečkem jsem ji nanášel v hrubší vrstvě na podvozek a následně ji po zavadnutí upravoval zvlhčeným štětcem a štětičkou. Práce s ní je naprosto pohodová a není možné si povrch modelu zničit, neboť lze v případě potřeby kompletně beze stop smýt. Blbuvzdornější pastu jsem snad v životě neviděl, většina již po aplikaci zanechává nesmytelnou ošklivou stopu, což se nám s touto stát nemůže. Jedině doporučuji.


Povrch jsem následně dolaďoval suchými pigmenty Vallejo.
Pásy jsem pouze nastříkal rezavými odstíny, zašpinil tekutou směsí pigmentů, očistil patky pásů a následně je přeleštil leštitelnou pastou „ocel“ firmy Agama. Tato pasta přišla taktéž na zuby a vůbec všechny vystupující detaily, jež se v horkém ruském létě neustále čistily pohybem.
Hrubší nánosy hlíny z pigmentů jsem ještě zafixoval přípravkem „Pigment fixer“ firmy Ak Interactive, po jehož aplikaci je již nemožné si pigmenty nechtěně otřít.
Tím byla patina hotová a mohl jsem se pustit na tvorbu terénu.


Stand:
Base was created from 2mm balsa wood. Walls were created from balsa as well. Next I put into this "box" added raised surfaces and added bottom.
I started with applying foam. Small amount was enough, because several minutes later it was three times bigger. Compared with simple polystyrene, this material will fill whole space, what is useful for diorama bases.


Extra bits were cut off with scalpel and then I started to add earth. The latter was created out of cat filler, construction putty and black tempera in order to avoid possible white spots.
After everything dried out, I airbrushed mix of brown shades. This step was completely random and I often closed my eyes in order to avoid uniform look.
On this base I glued grass with help of white glue. It was later fixed with airbrush.
In order to add more interest I added a bit of dry grass (PK Scale Models) and sunflowers (Model Scene) together with rooster, which was sourced from Tamiya set.
Figurine was taken from Tristar's Soviet Tankmen set. This is not a new product, but still offers nice details in plastic. Quite unusual quality for such set. I appreciate this. :)


Подставка:
Подставка была создана из 2мм бальзы. Стенки также из этого материала. Далее я установил в это коробку плоскости повыше и добавил дно.
Я начал с нанесения монтажной пены. Небольшого количества было достаточно, так как через несколько минут она была в три раза больше. По сравнению с обычным полистиреном этот материал заполняет всё пространство, что полезно для диорам.


Излишки были аккуратно отрезаны скальпелем, далее я добавил землю. Она была создана из кошачьего наполнителя, строительной шпаклёвки и чёрной темперы, чтобы избежать белых точек на потёртых или отломанных местах.
После того как всё высохло, я задул коричневые оттенки. Этот шаг был без какого-либо плана, и я даже закрывал иногда глаза чтобы избежать монотонного вида.
На эту основу была добавлена трава закреплённая белым клеем. Далее всё было скрыто при помощи аэрографа.
Чтобы сделать сценку более интересной, я добавил сено (PK Scale Models) и подсолнухи (Model Scene) вместе с курицей, которая была взята из набора Tamiya.
Фигурка входила в набор Советских Танкистов от Tristar. Это не новый продукт, но он всё ещё может предложить хорошее качество. Довольно необычная особенность для такого набора, и мне это очень нравится. :)


Terén:
Základ tvoří ohrádka z 2mm hrubé balzy. Stěny jsem vyztužil odřezky balzy s 90* úhly. Následně jsem do vzniklé „krabice“ vyřezal nerovnosti terénu a doplnil dno, na němž jsem začal stavět.
Začal jsem aplikací montážní pěny. Stačí trocha, během 5ti hodin nabrala skoro třínásobný objem. Oproti normálnímu polystyrenu vyplní naprosto vše, což je na ní dobré.


Přebytky jsem odřezal skalpelem a začal s aplikací zeminy. Tu tvoří směs sádry, nadrceného kočkolitu a černé tempery, aby při nechtěném odloupnutí náhodou nevznikla v terénu bílá místa. 
Po zaschnutí jsem na povrch nastříkal směs hnědých odstínů Tamiya. Tento nástřik byl zcela náhodný a často jsem při něm i zavíral oči, abych se vyhnul uniformitě.
Na takovýto základ jsem aplikoval v náhodných tvarech statickou trávu fixovanou disperzním lepidlem. Tu jsem taktéž místy barevně doladil nástřikem pistolí.
Abych dodal povrchu na zajímavosti, dodal jsem sem tam luční kvítí (firma PK Scale Models), slunečnici (Model Scene) a zvědavého kohouta, který se zatoulal, třeba z blízké vesnice, ten pochází ze sady Tamiya.
Figurka v poklopu je ze sady sovětských tankistů Tristar. Tato sada je již starší, ale ohromí skvělými detaily, ačkoliv je lisována z plastu. Naprosto nevídaná kvalita na plast. Hluboce smekám.Conclusion:
Assembly was easy and took almost two weeks of work, for gluing I didn't have to be in my working room, tank was assembled in Southern Morava with fresh air, wine and calm evenings. It is that easy. Kit can be named as perfect and HobbyBoss obviously entered higher levels.
I would recommend this model to everyone who would like to rest from complicated and simliar-looking projects.


Заключение:
Сборка была простой и заняла почти две недели работы, причём для склейки мне не надо было быть дома, танк был склеен в Южной Мораве, на свежем воздухе, с вином и спокойными вечерами. Он настолько просто в сборке. Набор можно назвать отличным и HobbyBoss явно поднял планку качества.
Я рекомендую модель всем, кто хотел бы отдохнуть от сложных и похожих проектов.


Závěr:
Stavba byla naprosto pohodová a zabrala mi necelé dva týdny práce, přičemž na samotné lepení jsem ani nepotřeboval být v dílně, stavěl jsem na dovolené na jižní Moravě, čili věží vzduch, víno a vlahé večery. Prostě taková ta pohodička. Stavebnice je, troufám si říct, dokonalá a Hobby Boss díky ní v mých očích stoupnul o několik pater výš. 
Rozhodně ji doporučuji komukoliv, kdo si chce odpočinout od složitých a často velice podobně vypadajících projektů.


About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.