1:35

Miniart 1/35 T-70M Build by Marek Mika

Introduction:
Light tanks names as T-xx were the base of soviet army (who bet on big amount and only then on manufacturing quality and tankers safety) in the beginning of WW2. That's why they were often named as "coffin for two brothers". Those tanks had weak armament even at the moment of their development, later they were just replaced by T-34, even though light version was still produced till 1948. It is quite long time, especially if you keep in mind its insufficient qualities.
You can help us get the new camera - just press "Donate" button on the right panel.
You can find this and other kits on official Miniart website.

Введение:
Лёгкие танки названные Т-хх были основой советской армии (которая делала ставку на количество, а не качество производства или безопасность экипажа) в начале Второй Мировой. Именно поэтому их часто называли "гробом для двух братьев". Эти танки имели слабое вооружение уже на момент разработки, и поэтому были заменены на Т-34, хотя их производство не прекращалось вплоть до 1948. Это довольно долго, особенно если вспомнить о слабых боевых качествах.
Кстати, здесь вы можете прочитать обзор с
Не забудьте поставить лайк нашей странице Facebook, чтобы вовремя получать свежие статьи.

Вы можете помочь нам приобрести новую камеру - просто нажмите кнопку "Donate" на правой панели.
Этот и другие наборы вы найдёте на официальном сайте Miniart.

Úvod:
Lehké tanky řady T-xx tvořily na počátku války s Německem páteř sovětské armády, která sázela na velké množství, zdaleka ne tolik poté na kvalitu výroby či bezpečnost osádky. I proto se začalo těmto tankům brzy mezi vojáky přezdívat „hrob pro dva bratry“. Taktéž jejich výzbroj byla již v době vývoje nedostatečná, což vedlo k jejich následnému nahrazování typem T-34, zajímavé však je, že se tento typ přesto nepřestal vyrábět až do roku 1948. Pozoruhodně dlouhá doba, vzhledem k jeho nedostatečnosti ještě před uvedením do boje.Assembly:
Miniart supplies high-quality kit, which is detailed and even features basic PE fret, which contains meshes, engine slats and several belts.

Сборка:
Miniart представил высококачественный кит, который хорошо проработан, и даже включает простую планку травления с сетками моторного отсека, створками и ремнями.

Stavba:
MiniArt nám přinesl kvalitní stavebnici s pár díly a dostatečnou úrovní jemných detailů, model navíc obsahuje základní planžetu leptů, jež postihuje motorovou mřížku, žaluzie motoru a několik přezek beden na blatníky.


This company kits usually require careful work with soft plastic, you should keep it in mind all the time. It's easy to cut extra or sand something off. Moreover, thin parts tend to break. My kit also contained slightly warped hull segment, what was fixed with help of hot tub. I recommend to be extra careful while trimming tracks, those are quite small and extra pressure might damage them.

Nevertheless, if we work carefully with this soft plastic (I recommend to separate parts with help of saw, forget about scalpel), resulting vehicle will be ready to be painted in seven hours or work.


Наборы от этой компании обычно требуют аккуратной работы с тонким пластиком, следует помнить об этом. Одним неловким движением можно отрезать или зашлифовать что-то лишнее. В моём экземпляре также была немного согнутая часть корпуса, что было исправлено при помощи горячей ванны. Рекомендую быть аккуратным при зачистке траков, так как они довольно малы и не выдерживают излишнего давления.
Тем не менее, при аккуратной работе (рекомендую отделять детали пилкой, забудьте о скальпеле), модель будет готова к окраске после восьми часов сборки.

U stavebnic firmy MiniArt je třeba si zvyknout na poněkud měkčí plast, než je obvyklé a při práci na to neustále myslet. Při odřezávání velice rychle ubývá a při broušení se někdy i jakoby smotává do jakýchsi žmolků. Navíc je většina tenkých dílů velice náchylná k prasknutí. Moje stavebnice ke všemu obsahovala zkroucenou spodní vanu korby, což naštěstí napravila koupel v horké vodě. Extrémní opatrnost pak doporučuji při začišťování pásů, jež jsou drobné a jakýkoliv tlak je dokáže snadno zdeformovat.
Pokud však dáváme pozor na měkký plast a při práci postupujeme opatrně (díly doporučuji oddělovat jemnou žiletkovou pilkou, na skalpel zapomeňte, maximálně hodně ostré kleštičky), odmění nás cca sedm hodin práce solidním kouskem zajímavého vozidla, které je velice rychle připraveno k barevní.


Painting:
Model was painted without wheels and tracks. Process started with airbrushing mix of light green shades with drop of yellow XF-3, so that I can use patina techniques without getting too dark surface.


Окраска:
Модель была окрашена без катков и траков. Процесс начался задутием светло-зелёных оттенков смешанных с жёлтым XF-3, чтобы далее скопировать везеринг и не получить слишком тёмный окрас.Barvení:
Model jsem barvil s oddělenými koly a pásy. Zahájil jsem jej nástřikem světlým mixem zelených odstínů barev Tamiya s přídavkem žluté XF-3, abych mohl následně bez obav použít patinovací techniky a povrch mi příliš neztmavnul.


Camouflage here is quite simple, so I decided to use modulation, details were picked up with brush and lightened shades. Then I proceeded with base for scratches, which turned out to be too many. Those tanks didn't live long and scratch from ammo round is a symbol of great luck. I couldn't stop from doing this. :)


Details were painted with Vallejo paints, tracks - black-and-brown mix of paints, now I could move to weathering.


Камуфляж здесь довольно прост, поэтому . я решил использовать цветовую модуляцию, отдельные детали были выделены при помощи кисти. Далее последовала основа для царапин, с которыми я немного переусердствовал. Эти танки не жили долго, и царапина от снаряда на башне - знак везения. Я не мог не скопировать эту особенность на модели. :)

Детали были выделены красками Vallejo, траки - смесью чёрно-коричных цветов, и теперь можно было перейти к везерингу.Vzhledem k jednoduchosti kamufláže jsem si dovolil povrch mírně modulovat, detaily jsem vytáhnul štětcem zesvětleným odstínem podkladu. Podobným odstíne jsem rovnou namaloval i podklad odřenin, které jsem, pravda, docela přehnal. Tyto tanky neměly dlouhou životnost a zvláště „odražená“ střela na věži by byla dílem jen veliké náhody. Holt jsem se neudržel.
Detaily jsem nabarvil odstíny Vallejo, pásy černohnědou směsí barev Tamiya a mohl se přesunout k dalšímu korku, k patině.
Weathering:
I started with application of dark wash made out of oil paints in order to pick out some details.

Везеринг:

Я начал с нанесения тёмных смывок из масляных красок, тем самым получилось выделить некоторые детали.

Patina:
Začal jsem nanesením celoplošného tmavého washe z olejových barev, abych vytáhnul těch pár detailů, jež se na povrchu skrývají.


Earth deposits were copied with help of Sirahobby PP204 paste, to which I added bits of dry grass. This paste is just perfect for such task, easy to apply and can be thinned with water. Quite good product, which I can recommend to other modelers.

Остатки земли были скопированы при помощи пасты Sirahobby PP204, в которую я добавил немного сухой травы. Паста идеально подходит для данной задачи, проста в нанесении и может быть разбавлена водой. Очень хороший продукт, который смело могу порекомендовать другим моделистам.

Nánosy zeminy jsem vytvořil pastou Sirahobby PP 204 Jílovitá zem, do níž jsem dle potřeby dodal vlákna z mořských koulí. Tato pasta je dokonalý prostředek na ztvárnění jak bláta, tak i prachu, protože jde snadno zředit vodou a nanášet i jako filtr a wash, po zaschnutí s ní jde stále pracovat, oživovat ji vodou a držet tak kontrolu nad efekty, jichž chceme dosáhnout. Velice kvalitní produkt, který mohu je doporučit, a to i ostatní odstíny z této řady.
Small color corrections were made with help of Sirahobby pigments. Last step was to polish teeth on drive sprockets with help of Agama polishing paste.


Небольшие исправления цвета были осуществлены посредством пигментов Sirahobby. Крайним шагом была полировка зубцов ведущих колёс при помощи пасты Agama.Drobné úpravy odstínů jsem po zaschnutí dotvořil suchými pigmenty Vallejo a Sirahobby.
Nakonec jsem vyleštil zuby hnacích kol leštitelnou pastou Agama.


Diorama:
I decided to create scene with tree, which I wanted to create for quite a long time.

Диорама:
Я решил скопировать сцену с деревом, которое я хотел создать уже достаточно долгое время.Dioráma:
Rozhodl jsem se pro vinětku se stromem, který jsem už dlouhou dobu toužil vytvořit.


Base is created with simple stand and basic terrain surface created out of polystyrene. On this base I applied several more layers of polystyrene and covered it with Vallejo paste for dirt, which created tough protection for following work.


Подставка была создана при помощи довольно простой основы с грубыми неровностями из полистирена. На эту основу было нанесено ещё несколько отрезков полистирена, а затем всё покрыто пастой Vallejo, которая позволила получить надёжную защиту для последующей работы.


Základ tvoří jednoduchý podstavec se základními nerovnostmi terénu vytvořenými z kusů extrudovaného polystyrenu. Na tento základ jsem nanesl ještě pár odřezků polystyrenu a povrch potáhl pastou Vallejo pro tvorbu bláta, která mi vytvořila odolnou krustu pro další práci.


Later I applied bits of dry grass, catsan and soft sand.
Surface was corrected color-wise with help of Tamiya colors and dry pigments from Vallejo and Sirahobby. Grass was copied with help of white glue and static grass. It was later fixed with green shades.
Small flowers came from Slovak company Prospektor. Fallen leaves added nice variety to scene.


Позже я добавил паклю, кошачий наполнитель и мелкий песок.
Поверхность была скорректирована по цвету при помощи красок Tamiya и сухих пигментов от Vallejo и Sirahobby. Траву получилось скопировать при помощи белого клея и статической травые. Позже всё было докрашено зелёными оттенками.
Небольшие цветки изготовлены словацкой компанией Prospektor. Опавшие листья добавили разнообразия в сцену.Později jsem na povrch ještě nanesl stébla mořských koulí, kočkolit a jemný písek.
Povrch jsem dále barevně upravoval směsmi barev Tamiya a suchými pigmenty Vallejo a Sirahobby.
Vegetaci jsem dotvořil nanesením nepravidelných polí disperzního lepidla posypaného statickou trávou. I tu jsem následně barevně upravoval stříkací pistolí zelenými odstíny Tamiya.
Drobné květinky jsou z produkce slovenské firmy Prospektor. Opadané listí méně trvalých stromů tvoří jehnědy bříz.

Tree was created according to manual from Pavel Svejda. Basic trunk was created with help of wires, from which I bent thinner branches. Surface was covered with putty and modified in order to copy wooden texture. Small branches were added separately. Whole tree was painted with brown shades and drybrushed later with added wash from oil paints.


Дерево было создано по инструкции от Павла Швейды. Ствол изготовляется при помощи проволоки, которая затем вытягивается в стороны в более тонкие ветви. Поверхность была покрыта шпаклёвкой и доработана чтобы скопировать деревянную кору. Небольшие ветви также были добавлены отдельно. Всё дерево было окрашено в коричневые оттенки и доработано при помощи сухой кисти и смывки из масляных красок.Strom jsem tvořil dle návodu Pavla Švejdy. Základní kostru tvoří svazek drátů smotaných do sebe, z nichž jsem postupně vyvazoval užší ramena do stran. Povrch jsem následně potáhl tmelem na dřevo a štukovým tmelem, do nichž jsem vyryl strukturu kůry. Drobné větve jsou z dolepeného merlíku osinatého. Kmen jsem následně celý nastříkal hnědými odstíny Tamiya, drybrushoval odstíny Vallejo a napustil washem z olejových barev.


Leaves come from MiniNatur company, which creates sheets with leaves, which look quite realistic after application and let you fill all branches.


Листы изготовлены компанией MiniNatur, которая выпускает листы с листьями, довольно реалистичные после нанесения и позволяющие заполнить все ветки.Listí je z produkce firmy MiniNatur, jež vyrábí dokonalé „síťky“ s listy, jež po natrhání a nalepení vypadají ultrarealisticky a v poměrně krátké době je s nimi snadné zaplnit velký prostor stromu.
Tree was glued into diorama and fixed with bushes from MiniNatur.

Дерево было вклеено в диораму и закреплено кустами от MiniNatur.

Strom jsem následně nalepil do diorámy a okolo něj dolepil keře od firmy MiniNatur.


Main section was created from balsa pieces with structure made by plastic saw. It was painted with thinned oil paints, which went deep into wood and created look of old wood.Основная секция была собрана из кусков бальзы, которой я добавил рельеф при помощи пилки. Она была окрашена разбавенными масляными красками, которые впитались и создали вид старого дерева.Plot je vyroben z kousků balzy s naznačenou strukturou žiletkovou pilkou. Barvil jsem jej zředěnými olejovými barvami, které balza snadno natáhla a přirozeně vytvořila vzhled staršího dřeva.Russian soldier figurine comes from Alpine Miniatures, dead German soldier made by Stalingrad. Uniforms base was painted with Vallejo paints and fixed with matte lacquer from AK Interactive, camouflage created with help of oil paints (those should make it easier to fix possible mistakes), shading was also created with oil paints.Фигурка советского солдата изготовлена в Alpine Miniatures, а мертвый немецкий солдат выпускается компанией Stalingrad. Основа для формы была создана при помощи красок Vallejo и зафиксирована матовым лаком от AK Interactive, камуфляж создан при помощи масляных красок (что позволит исправить возможные ошибки), тонировка также осуществлялась при помощи масляных красок.Figurka ruského důstojníka je od firmy Alpine Miniatures, mrtvý Němec zase od firmy Stalingrad. Základ uniforem je malován vždy barvami Vallejo s přidaným matným lakem AK Interactive, kamuflážní vzor na maskovacím převlečníku je malován olejovými barvami (případné chyby šly snadno opravit), taktéž stínování figur bylo dosaženo oleji. Faces were painted with help of set from Andrea Miniatures. Those paints come matte out of the bottle and it is easy to work with them, thinning can be done with water drops. They flow nicely on the figurine surface and working with them is just nice. I tried to get pale skin shade for German soldier in comparison with Soviet soldier.Лица были окрашены при помощи набора от Andrea Miniatures. Эти краски сразу матовые из бутыльков, поэтому с ними несложно работать, а разбавить можно каплей воды. Они аккуратно затекают в нужные места, в итоге работа проста и не создаст особых сложностей. Я старался получить более светлый оттенок кожи у немецкого солдата по сравнению с Советским бойцом.Obličeje jsem namaloval sadou na kůži od Andrea Miniatures. Tyto barvy jsou již v lahvičkách super matné a skvěle se s nimi pracuje, pro naředění stačí bohatě trocha vody. Skvěle se slévají a práce s nimi byla jedna radost. Snažil jsem se, aby byl mrtvý Němec výrazně bledší než důstojník.

Conclusion:
I like this project, and work with MiniArt kit was quite interesting and engaging. Addition of tree created notable vertical element, which attracts attention. For even more realistic scene I decided to add tarp cover on the tank and Panzerfaust 60 right in front of T-70.


Итог:
Мне понравился этот проект, а работа с набором MiniArt была довольно интересной и увлекательной. Добавление дерева позволило получить заметный вертикальный элемент, который привлекает внимание. Для более реалистичной сцены было решено добавить брезент на танке и Panzerfaust 60 прямо перед ним.Závěr:
Stavbu jsem si velice užil, práce s modelem MiniArt byla příjemná a moc mě potěšilo zasazení jej do diorámy se stromem, který tvoří výrazný vertikální prvek, jež okamžitě zaujme. Pro oživení jsem nakonec domodeloval na tank plachtu a před vozidlo pohodil Panzerfaust 60.


About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.